Özel Dava Vekaletnamesi (Boşanma Davası)

VEKALETNAME İÇİN GEREKENLER  

İstanbul Barosu avukatlarından:
Av. İbrahim Bayram (T.C. No: 47590115844)

Adres: Küçükbakkalköy Mah. Fevzipaşa Cad. Hasanpaşa Sok. No:1/3 Ataşehir/İSTANBUL

Tel: 0 (216) 574 14 64

WEB: www.elifhukukburosu.com

Leh ve aleyhimde açılmış veya açılacak bilumum dava ve takiplerden ve eşim ........................ karşı açtığım veya açacağım O’nun da bana karşı açtığı veya açacağı BOŞANMA, NAFAKA, VELAYET davalarından dolayı T.C.Mahkemelerinin meclislerinin, daire ve kurumlarının her bölüm ve derecesinde her sıfat tarik ve suretle beni temsile,haklarımı korumayı temin, müdafaa ve muhafazası için uygun göreceği bütün muameleleri takip, tamamlama ve bitirmeye, yeniden dava açmaya, davayı ıslah etmeye, kendi imzası ile gereken dilekçe ve belgeleri yazıp ilgili olduğu daire ve kuruma vermeye, tebliğ ve tebellüğe, ihtiyati ve icrai haciz ve tedbir kararlan almaya, tedbir ve haciz koydurmaya ve kaldırmaya, kararların açıklanmasını ve düzeltilmesini istemeye, temyizden vazgeçmeye, Yargıtay, Danıştay ve diğer idari ve mali kaza ve kurumlarında temsile ve duruşma talebinde bulunmaya, karar düzeltilmesi ve yeniden yargılama talebinde bulunmaya, tanıkları dinletmeye, yemin teklif kabul ve reddine, hakimleri ve katipleri redde ve yakınmaya, bilirkişi, muhasip, hakem tayin ve azline, keşif talebine, raporlara itiraza, tespit yaptırmaya, ihtarname, ihbarname, protesto çekmeye ve cevap vermeye, ilamlar ve kararların tamamının uygulanmasını sağlamaya, duruşma dışı tutulma talebinde bulunmaya, benim dışımda devam edecek duruşmalara katılmaya ve AHZU KABZA, sulh ve ibraya, davayı ıslaha, feragat ve kabule, davadan feragate, feragati davayı kabule, davadan ve takipten vazgeçmeye, icra takiplerinde pey sürmeye, CMK' nun ilgili maddeleri uyarınca uzlaşmaya, kabul veya redde, gerektiğinde adli sicil kaydı çıkartmaya, birlikte veya ayrı ayrı ifayı vekalete, başkalarını da tevkil teşrik ve azle mezun ve yetkili olmak üzere ... adresinde mukim İSTANBUL barosu avukatlarından ... ... vekil tayin edildi.

VEKİL EDEN :