Genel Vekaletname

VEKALETNAME İÇİN GEREKENLER  

İstanbul Barosu avukatlarından:
Av. İbrahim Bayram (T.C. No: 47590115844)

Adres: Küçükbakkalköy Mah. Fevzipaşa Cad. Hasanpaşa Sok. No:1/3 Ataşehir/İSTANBUL

Tel: 0 (216) 574 14 64

WEB: www.elifhukukburosu.com

Leyh ve aleyhimde açılmış ve açılacak dava ve takipler ile benimde başkaları aleyhine açtığım ve açacağım bilumum dava ve takiplerden dolayı T.C.Mahkemelerinin, meclislerinin, daire ve kuruluşlarının her kısım ve derecesinde ve/veya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde ve/veya Birleşmiş Milletlere bağlı bütün devletler de , her sıfat ve şekilde beni temsile hak ve menfaatlerimi korumaya, haklarımın temin ,müdafaa ve muhafazası için uygun göreceği bütün muameleleri yapmaya müdahil olarak davalara katılmaya , dava açmaya , tahkime ve hakem tayinine , her nevi dilekçe ve evrakları beni temsilen kendi imzası ile ilgili kurum ve kuruluşa vermeye, tebliğ ve tebellüğe, ihbarname ,ihtarname ve protesto keşidesine ve cevaplar itasına tespit yaptırmaya , tanık ve bilirkişi göstermeye , karşı taraftan gösterilenleri kabul veya redde , yemin teklifi kabul ve redde, keşif yaptırmaya, keşiflerde hazır bulunmaya keşif raporlarına itiraz ve kabule , yeniden keşif talebinde bulunmaya, tutanakları imzalamaya , raporlarına, ihtiyati ve icra-i haciz ve tedbirleri almaya koydurtmaya ve kaldırmaya , dosyaları tetkike , elden evrak alıp vermeye , kayıt ve suretler çıkarmaya , hakim , hakem , bilirkişi şahit ve katipleri redde şikayete , duruşmalardan vareste tutulmam yolunda talepte bulunmaya, kararların tavzih ve düzeltilmesini istemeye, mürafaya , temyiz ve mürafadan vazgeçmeyi kabule ,tashihi karar talebinde bulunmaya dava nakli ve iadeyi muhakemeye ,Yargıtay, Danıştay, Sayıştay , Devlet Güvenlik Mahkemeleri , Bölge İdare Mahkemeleri , Vergi Mahkemeleri , 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunun kapsamında şahsi bilgilerin ilgili kurumlardan istenmesine, Vergi Daireleri ,vergi itiraz ,takdir, temyiz ve il uzlaşma komisyonları ve icra müdürlükleri ile kurulmuş ve kurulacak tüm mahkeme ve organlarda beni temsile ,uzlaşma talebinde bulunmaya ,diğer bütün devlet dairelerinde ilgili işlemleri aynen benim gibi yapmaya, tüm kararların infazını ilgili kurum ve kuruluşlardan istemeye, İcra takiplerine, İcra-i satışlara ve ihalelere İştirake, pey sürmeye, teminat yatırmaya ,çekmeye , mahsus talebinde bulunmaya, mahcuz malları alacağa mahsup ettirmeye, malları teslim ve tesellüme , daha evvel vermiş olduğum vekaletleri azil etmeye ve ahzu kabza, sulh ve ibraya, ihtiyati haciz vaz ve fekkine, mal beyanında bulunmaya, davadan ve temyizden feragate, feragati davayı kabule, bu yetkilerin bir kısmını veya tamamı ile başkalarını da tevkil, teşrik ve azle , ve bu yetkileri birlikte veya ayrı ayrı kullanmak üzere münferiden, mezun ve yetkili olmak üzere … vekil tayin ettim.

VEKİL EDEN :